• Po - Pia 7.30 - 18.00
 • JR-CARS s. r. o. , Rosinská cesta 3A, 010 08 Žilina , Slovakia

 Všeobecné obchodné podmienky

 

 Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

 1. Dodávanie tovaru predávajúcim JR-CARS, s.r.o., so sídlom Rosinská 8917/3A, 010 08 Žilina, IČO: 36 813 656, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19290/L sa spravuje týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

 

Článok II. Vysvetlivky pojmov

 1. Predávajúci – je spoločnosť JR-CARS, s.r.o., so sídlom Rosinská 8917/3A, 010 08 Žilina, IČO: 36 813 656, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19290/L, tel. číslo: 041/723 33 22, e-mail: recepcia@jr-cars.sk, recepcia@jrcars.sk (ďalej len „predávajúci“).

 

 1. Webová stránka – predstavuje internetovú webovú stránku www.jr-cars.sk, www.jrcars.sk prevádzkovanú predávajúcim, kde sú špecifikované tovar a služby dodávané predávajúcim (ďalej len „Webová stránka“).

 

 1. Kupujúci – je osoba, ktorá ako kupujúci, uzavrie s predávajúcim zmluvu (ďalej len „kupujúci“).

 

 1. Zmluva – kúpna zmluva o predaji motorového vozidla alebo kúpna zmluva na predaj iného tovaru uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar alebo výrobok a kupujúci sa zaväzuje za to zaplatiť kúpnu cenu (ďalej len „zmluva“).

 

 1. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

 

Článok III. Uzatvorenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára tak, že predávajúci dá kupujúcemu ponuku na uzavretie zmluvy a kupujúci túto ponuku predávajúceho akceptuje, napr. objednaním tovaru alebo iným spôsobom.

 

 1. Uzavretím zmluvy kupujúci súčasne vyslovuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 

 1. Ak je zmluva uzavretá so spotrebiteľom spravuje sa zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Ak je zmluva uzavretá s osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, spravuje sa zmluva zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Článok IV. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote uvedenej v zmluve, resp. v objednávke.

 

Článok V. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu tovaru vo výške a v lehote splatnosti dohodnutých medzi zmluvnými stranami (ďalej len „cena“).

 

 1. Platbu môže kupujúci vykonať prevodom na bankový účet predávajúceho zverejnený na Webovej stránke predávajúceho alebo uvedený na faktúre predávajúceho.

 

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s uhradením kúpnej ceny alebo preddavku na kúpnu cenu.

 

Článok VII. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa, že predávajúci spotrebiteľovi zodpovedá za vady tovaru alebo služieb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, konkrétne podľa ust. § 622 a § 623. Podľa týchto ustanovení Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Ak je kupujúci podnikateľ a pri uzavretí zmluvy je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týka podnikateľskej činnosti, spravujú sa nároky zo zodpovednosti z vád zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Článok VIII. Orgán dozoru a dohľadu

 1. Činnosť predávajúceho podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii („SOI“), so sídlom P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, pričom adresa Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj je: Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

 

Článok IX. Riešenie sporov

 1. Spor medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom a obchodníkom) vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou je možné riešiť taktiež prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

 

 1. Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk (ďalej len „subjekt ASR“).

 

Odkaz je tu:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže v prípade sporov týkajúcich sa záväzkov z kúpnych zmlúv a zmlúv o službách online využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (tzv. „platforma RSO“), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online a ktorá je dostupná na webovej adrese:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 1. Alternatívne riešenie sporov môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak oprávnená právnická osoba ARS môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu vo výške maximálne päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Článok X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.1.2019

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 

V Žiline, dňa 2.1.2019

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním